Informacje prawne

Redakcja strony

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14
66-400 Gorzow Wlkp
mail : poland_webmaster@vetoquinol.com
Telefon : +48 95 728 55 00
Strona www : www.vetoquinol.pl 

Obsługa techniczna

Idealia Digital Hub
Ul. Czerniakowska 131/14
https://idh.agency/

Hosting

AttHost Sp. z o.o.
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35,
lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock

Warunki korzystania ze strony

Ostatnia aktualizacja: 24-07-2020 r.

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania (zwanych dalej „OWU”) jest określenie warunków korzystania ze strony internetowej  http://drontal.pl  (zwanej dalej „Witryną”). Przeglądanie i korzystanie z Witryny przez dowolnego użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem”) oznacza akceptację Regulaminu.

 1. IDENTYFIKACJA

Witryna jest publikowana przez VETOQUINOL BIOWET Sp. z o.o., której siedziba znajduje się pod adresem ul. Kosynierów gdyńskich 13/14 , 66-400 Gorzów Wlkp. https://www.vetoquinol.pl (zwaną dalej „Vetoquinol”). 

 1. CEL WITRYNY 

Witryna umożliwia bezpłatne przeglądanie informacji o produktach i nowościach Vetoquinol, dostęp do usług, dokumentów i narzędzi do pobrania.

Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią konsultacji weterynaryjnej i nie mają na celu ustalenia diagnozy; w przypadku problemów zdrowotnych zwierzęcia, zawsze zalecamy wizytę u lekarza weterynarii.

 1. LINKI DO INNYCH STRON

3.1 Linki do innych stron internetowych oferowane na tej stronie nie stanowią części strony http://www.drontal.pl/ 

3.2 Vetoquinol nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których odnosi się ta witryna, ani za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać podczas korzystania z tych innych witryn.

 1. DOSTĘP DO WITRYNY

4.1 Konsultacje i korzystanie z Witryny wymagają od Użytkownika spełnienia następujących warunków:

– dostępność sprzętu, który można podłączyć do Internetu,

– dostęp do Internetu,

– akceptacja Regulaminu.

4.2 Korzystanie z  formularza kontaktowego Witryny wymaga podania danych osobowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony ich poufności. Każdy dostęp do Witryny z identyfikatorami Użytkownika uważa się za przypisany samemu Użytkownikowi. 

 1. AKCEPTACJA OWU

5.1 Każdy użytkownik, który chce korzystać z Witryny, musi zapoznać się z Regulaminem.

5.2 Warunkiem konsultacji i korzystania z Witryny jest wyraźna akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

5.3 Vetoquinol zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji OWU w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, z zastrzeżeniem, że obowiązującymi Warunkami są te obowiązujące w dniu ostatniej aktualizacji określonej powyżej.

 1. KORZYSTANIE Z WITRYNY

6.1 Użytkownik zobowiązuje się do: 

– Korzystania ze strony wyłącznie w celach, do których jest przeznaczona,

– Korzystania z witryny zgodnie z Regulaminem. 

6.2 Vetoquinol zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania zawartości Witryny lub do zawieszenia lub usunięcia dostępu do Witryny.

 1. USŁUGI OPCJONALNE

7.1 Użytkownik może zapisać się do newslettera utworzonego przez Witrynę, aby otrzymywać bezpłatne elektroniczne informacje o produktach i nowościach Vetoquinol, a także spersonalizowane informacje.

7.2 Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera  klikając w podany w tym celu link dostepny w każdej wiadomości e-mail wysyłanej do Użytkownika. 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY VETOQUINOL

8.1 Vetoquinol nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody (w szczególności utratę zysków, utratę danych), które mogą wynikać z dostępu lub korzystania z Witryny lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych. Vetoquinol zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za trafność decyzji i warunki ich wykonywania, podjęte przez Użytkownika wyłącznie na podstawie informacji i wyników opublikowanych w Witrynie.

8.2 Vetoquinol zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku szkód poniesionych przez Użytkownika, w szczególności z powodu utraty, pogorszenia lub zmiany plików, przeniesienia wirusów, które mogłyby zainfekować jego sprzęt komputerowy lub inny majątek z tytułu korzystania z Witryny. Obowiązkiem Użytkownika jest podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony jego danych i sprzętu przed zakażeniem wirusami lub próbami włamania do jego systemu komputerowego przez osoby trzecie za pośrednictwem Witryny.

8.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezawodność techniczna transmisji danych w Internecie jest względna i jego dane nie są chronione przed możliwym przejęciem. W tych warunkach przekazywanie informacji poufnych, a bardziej ogólnie wszelkich danych osobowych, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

8.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Vetoquinol nie ponosi odpowiedzialności za warunki działania sieci internetowej, które mogą mieć wpływ na dostęp lub korzystanie z Witryny, w szczególności problemy z  dostępnością i szybkością sieci. Internet może uniemożliwić lub znacznie spowolnić dostęp do Witryny i wpłynąć na czas reakcji niezbędny do wyświetlania, konsultacji, przesłuchania lub przesyłania danych.

8.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego sprzęt jest podłączony do Internetu na jego wyłączną odpowiedzialność i że Vetoquinol nie może w żaden sposób zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić podczas tego połączenia.

8.6 W rezultacie i mając pełną wiedzę o powyższym, Użytkownik zrzeka się odpowiedzialności Vetoquinol w odniesieniu do jednego lub więcej z wyżej wymienionych faktów lub wydarzeń.

 1. GWARANCJE UŻYTKOWNIKA

9.1 Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Vetoquinol, a także każdą osobę zaangażowaną w tworzenie i rozwój Witryny, z wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, kosztów i wydatków wynikających z naruszenia niniejszych OWH związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

9.2 Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzania tylko dokładnych danych na Stronie. Wszystkie informacje i dane są przekazywane przez Użytkownika na jego wyłączną odpowiedzialność. Użytkownik zobowiązuje się do zagwarantowania i zwolnienia Vetoquinol z wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód, które mogą z tego wyniknąć. 

9.3 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz szkody bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne, spowodowane przez niego samego wobec Vetoquinol, w wyniku legalnego lub nielegalnego korzystania z witryny. W przypadkach wskazanych powyżej Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Vetoquinol z odpowiedzialności, w tym za uzasadnione koszty prawne, które Vetoquinol będzie musiał ponieść w przypadku nakazu zapłaty odszkodowania.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

10.1 Z wyłączeniem danych podanych przez Użytkownika, witryna oraz wszystkie elementy składające się na nią, a w szczególności wszystkie artykułów, programy komputerowe, bazy danych, elementy wizualne teksty, grafiki, fotografie, obrazki, marki, loga , różne dzieła i dzieła chronione prawem autorskim, zdeponowane lub nie, a bardziej ogólnie – wszystkie informacje pojawiające się na Stronie, są wyłączną własnością Vetoquinol lub stron trzecich, z którymi ta ostatnia zawarła umowy zezwalające na ich wykorzystanie.

10.2 Vetoquinol udziela Użytkownikowi niewyłącznej, ściśle osobistej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Witryny, zgodnie z przeznaczeniem Witryny.

10.3 Użytkownik nie ma żadnych praw w serwisie, z wyjątkiem wyłącznego prawa użytkowania. W szczególności Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do powielania, rozpowszechniania lub, bardziej ogólnie, wykorzystywania w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wyraźnej uprzedniej zgody udzielonej przez Vetoquinol.

10.4.WVetoquinol zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad dotyczących korzystania z witryny i jej elementów.

 1. KONSERWACJA

Vetoquinol dołoży wszelkich starań, aby monitorować i korygować wszelkie błędy, które mogą wpływać na funkcjonowanie Witryny. 

 1. DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY

12.1 Vetoquinol dołoży wszelkich starań, aby strona była dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

12.2 Witryna może być niedostępna, w szczególności w przypadku działania siły wyższej, awarii lub prac konserwacyjnych, które Vetoquinol może przeprowadzić w dowolnym momencie bez powiadomienia.

 1. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I KOMPETENCJE JURYSDYKCYJNE 

13.1 Niniejsze OWU, jak również wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z Warunkami lub ich przedmiotem są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. 

13.2 Użytkownik i Vetoquinol zgadzają się, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub ich przedmiotu (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać jurysdykcji sądów mającuych siedzibę w miejscu prowadzenia działalności przez Vetoquinol Biowet Sp.z o.o.

 1. NOTA PRAWNA

14.1 Witryna jest prowadzona przez

Nazwa firmy: Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66-144 Gorzów Wlkp.

E-mail: info.pl@vetoquinol.com

Strona www: www.vetoquinol.pl

14.2 Witryna jest własnością : 

Nazwa firmy:Vetoquinol SA

Spółka z kapitałem 29 704 755 EUR, z kapitałem 29 704 755

Zarejestrowany w Vesoul / Gray Trade and Companies Register pod numerem 676 250 111

Telefon: + 33 3 84 62 55 55

Siedziba: Magny Vernois, 70200 Lure, Francja

E-mail: communication.group@vetoquinol.com

14.3 Witryna jest obsługiwana przez: 

Nazwa firmy: CIMEOS KENUA ICOVA FORMEOS

Siedziba: 6, rue de la Batterie, 90400 Sevenans, Francja

Telefon: +33 9 72 30 72 30

Strona www: www.kenua.com