Regulamin konkursu po webinarze „Aktywnie z psem”

1 DEFINICJE:

• „Google” – Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4).
• „Komisja Konkursowa” – komisja konkursowa powołana przez Organizatora w celu oceny odpowiedzi na Pytania Konkursowe i podjęcia decyzji w sprawie przyznania Nagród.
• „Konkurs” – niniejszy konkurs realizowany przez Organizatora.
• „Organizator” – Vetoquinol Biowet sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000064225, REGON: 210527414, NIP: 5990108560.
• „Regulamin” – niniejszy regulamin.
• „Uczestnik” – podmiot uczestniczący w Konkursie zgodnie z pkt 3 Regulaminu.
• „Zwycięzca” – Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę zgodnie z pkt 6 Regulaminu.
• „Nagroda” – nagroda rzeczowa w postaci zestawu podarunkowego określona w pkt 6 Regulaminu.
• „Formularz Konkursowy” – formularz zawierający Pytania Konkursowe dostępny za pośrednictwem narzędzia Google Forms, pod adresem: https://forms.gle/d7XFAojEi25k8UkV8


2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1 Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).2.2 Udział w Konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.


2.3 Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin obowiązujący od dnia 28.09.2023 r.


2.4 Konkurs trwa od 28.09.2023 r. od momentu upublicznienia linku do formularza konkursowego podczas webinaru o którym mowa w pkt. 4.2


2.5 Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2.6 Konkurs jest realizowany za pośrednictwem Formularza Konkursowego.


2.7 Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z Google Ireland Limited („Google”). Zasady korzystania z usług Google, w tym narzędzia Google Forms, oraz przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Google Forms określają Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług Google dostępne pod adresem: https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl.


2.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
2.8.1 za brak możliwości uzupełnienia Formularza Konkursowego ze względów technicznych, w tym w przypadku użycia przeglądarki internetowej uniemożliwiającej wypełnienie Formularza Konkursowego;
2.8.2 za przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Google;
2.8.3 za usługi, w tym za ich jakość, świadczone przez Google na rzecz Uczestników w związku z korzystaniem z narzędzia Google Forms.


3 UCZESTNICY KONKURSU


3.1 Konkurs skierowany jest dla osób pełnoletnich.


3.2 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.


4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU


4.1 Uczestnik odpowiada na Pytania konkursowe (zamknięte) wskazane w Formularzu Konkursowym;


4.2 Konkurs ogłoszony zostanie na koniec webinaru „aktywnie z psem?” w dniu 28 września 2023 roku.


5 NAGRODY


5.1 Nagrodą dla zwycięzców wskazanych w pkt. 6.4 i 6.5 w jest produkt Flexadin Adult 60 kąsków o wartości rynkowej około 200 zł brutto.


5.2 Nagrody nie podlegają wymianie na inne rzeczy (przedmioty) ani na gotówkę lub inną formę płatności.


6 WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY


6.1 Podjęcie decyzji o przyznaniu nagród dokonywane jest przez Komisję Konkursową.


6.2 Komisję Konkursową w składzie co najmniej 3 osób powołuje Organizator spośród pracowników Organizatora.


6.3 Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzców w terminie do 12 października 2023 roku.


6.4 Komisja Konkursowa przyznaje Nagrody dla Uczestników, którzy:
• poprawnie odpowiedzieli na Pytanie Konkursowe
• najszybciej spośród wszystkich Uczestników danej Tury wypełnili Formularz Konkursowy.


6.5 Komisja Konkursowa wyłania Zwycięzców – 5 pierwszych Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na Pytania konkursowe w Formularzu Konkursowym.


6.6 Ten sam Uczestnik nie może zostać Zwycięzcą ani otrzymać Nagrody więcej niż jeden raz w ramach.


6.7 Organizator informuje Zwycięzców o przyznaniu Nagrody poprzez przesłanie informacji o wygranej za pośrednictwem wiadomości na adres e-mail, z którego Zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia. Jednocześnie Organizator zwróci się do Zwycięzcy o podanie za jego zgodą danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody: imię, nazwisko, adres wysyłki Nagrody, numer telefonu. Podanie tych danych jest niezbędne w celu przekazania Nagrody. Niepodanie ww. danych Organizatorowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody od Organizatora oznacza zrzeczenie się Nagrody przez Zwycięzcę.


6.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą przekazanie Zwycięzcy Nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Zwycięzcę.


6.9 Organizator zweryfikuje czy Zwycięzca zgodnie z Regulaminem jest uprawniony do uczestnictwa w Konkursie. Jeżeli na podstawie tej weryfikacji Organizator stwierdzi, że Zwycięzca nie spełnił wymagań wskazanych w Regulaminie, Nagroda nie zostanie mu przekazana, a Zwycięzcą w jego miejsce będzie kolejny Uczestnik, spełniający wymagania do przyznania Nagrody.


6.10 Nagroda będzie wydana Zwycięzcy na koszt Organizatora.


6.11 Zwycięzca staje się właścicielem Nagrody z chwilą jej odbioru. Nagrody nieodebrane do dnia 31.11.2023 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.


6.12 Zwycięzcy przysługuje prawo do zrzeczenia się Nagrody.


6.13 Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do samodzielnego rozliczenia się z podatków z tytułu otrzymania nagrody w Konkursie.


6.14 Nagrody otrzymane przez Zwycięzcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z działalności Zwycięzcy, a ich wartość powinna zostać uwzględniona przez Zwycięzcę w przychodach z danego okresu.


6.15 W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany interpretacji takich przepisów dokonanej przez upoważnione organy, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad rozliczania podatku od Nagród uzyskanych w ramach Konkursu.


6.16 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe wskutek zmiany przepisów prawa lub ich interpretacji, wszelkie dodatkowe wydatki Uczestników, stanowiące realizację obowiązków podatkowych i innych ciężarów publicznoprawnych.


7 REKLAMACJE


7.1 Wszelkie reklamacje związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres: poland_konkurs@vetoquinol.com w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do reklamacji, najpóźniej do dnia 31.11.2023r. Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane i uznawane przez Organizatora Konkursu.


7.2 Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
• dane Uczestnika;
• adres do kontaktu;
• wskazanie nieprawidłowości związanych z organizacją Konkursu;
• żądania Uczestnika oraz ich uzasadnienie


7.3 7.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Organizator informuje Uczestnika pisemnie lub w formie wiadomości e-mail o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej decyzji.


7.4 Niezależnie od procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi przysługuje również prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.


8 DANE OSOBOWE


8.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, nr NIP: 5990108560; nr KRS 0000064225, Regon: 210527414


8.2 Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji (minimum 5 lat po zakończeniu umowy);
• wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, min.: dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji biznesowych – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,
• w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Panią/Panem – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.


8.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
• Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
• Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji biznesowych.
• W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
• Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.


8.4 W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.


8.5 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.


8.6 Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
• na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
• na potrzeby marketingu bezpośredniego – mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.


8.7 Dane kontaktowe Koordynatora Ochrony Danych Osobowych Organizatora do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych, to: justyna.kaminska@vetoquinol.com


9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
• za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy przystąpieniu do Konkursu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika lub wręczenie Nagrody;
• w razie wielokrotnego przesyłania Zgłoszeń z konta Uczestnika przez osoby trzecie;
• za spory w zakresie uprawnień Uczestników;


9.2 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w Regulaminie zmian, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym gdy zmiana jest konieczna z uwagi na przepisy prawa, rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w Regulaminie.


9.3 W wypadku planowanej zmiany w Regulaminie, Uczestnicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.


9.4 Zmiany w Regulaminie nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.
9.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.